POLITYKA PRYWATNOŚCI / REGULAMIN

Joanna Cwynar 

Wassermannstrasse 119

12489 Berlin

office@astridberlin.com

(0049) 157 3910 2363

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

1.Niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego astridberlin – ASTRID berlin / THE ABER STUDIO Joanna Cwynar, Wassermannstrasse 119, 12489 Berlin znajdującego się pod adresem internetowym astridberlin.com. Zwanego dalej Sklepem.

2. Umowa jest zawierana w języku polskim zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego astridberlin, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego astridberlin lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego astridberlin do celów innych niż jego przeznaczenie.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CENY PRODUKTÓW 

§2

1. Chcąc złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym astridberlin należy złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.astridberlin.com

2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

3. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa:sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

4. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany

5. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku

a). „Logowanie”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do   kolejnego etapu składania zamówienia

b). „Rejestracja”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

6. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:

a). informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,

b). informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia. 

7. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami  pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

8. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuje i place”  w  Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

9. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

10. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

a). anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

b). dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

c). anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

13. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego astrid-berlin.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

14. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego astridberlin.com:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub Euro

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

15. Sklep astrid-berlin.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   

16. Promocje w Sklepie Internetowym astridberlin.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

 

SPRZEDAŻ

§3

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

4. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i nie później, niż w terminie 10 Dni Roboczych.

5. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

6. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta

7. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

8. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą  wydania jej Klientowi przez przewoźnika.

 

PŁATNOŚCI

§4

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w 
polskich złotych lub w EURO i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności. 


2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

a). Przelew na rachunek bankowy Sklepu, który powinien zawierać dane identyfikujące Sprzedającego, które są zamieszczone bezpośrednio poniżej treści niniejszego Regulaminu. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz wpisać numer zamówienia

b). przelewem przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Pay U, BLIK lub Paypal,

c). gotówką przy odbiorze osobistym

5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży wraz z regulaminem zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta.

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

a). odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

b). rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

c). uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

11. Zwroty lub reklamacje produktów na adres: Joanna Cwynar, Słowackiego 18, 47-330 Zdzieszowice.

 

WYSYŁKA

§5

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. Możliwe opcje wysyłki:

a). odbiór osobisty

b). poczta polska – paczka priorytetowa z potwierdzeniem odbioru

c). kurier 

 

ODBIÓR PRZESYŁKI 

§6

1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać produkt bez wad fizycznych. Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan paczki/produktu przy jej odbiorze, a w szczególności należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona np. mechanicznie, czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszone opakowanie). Jeśli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia, to powinien w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, to należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny. 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Kupującego.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§7

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ), Kupujący posiada możliwość zrezygnowania z dokonanego zakupu w ciągu 14 dni , bez podawania przyczyn. Produkt musi zostać zwrócony w stanie nie zmienionym (nie może być używany, czy zniszczony). W przypadku ciągłego użytkowania produktu jego wartość ulega obniżenia w stosunku do stopnia jego wyeksploatowania, co spowoduje, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo do stosunkowego obniżenia wysokości zwrotu gotówki. Termin 14-dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu. Wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W takim oświadczeniu należy wpisać dane osobowe i adresowe nabywcy, dane dotyczące zwracanej przesyłki (zawartość, ilość cena itd.) i poświadczyć własnoręcznym podpisem oraz załączyć paragon. Zwrot towaru w stanie nie zmienionym (towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy, za zwrócone zamówienie nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania produktu przez sprzedającego na rachunek bankowy podany przez klienta.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):  

a). o świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do oferowanej, indywidualnie ozdabianej torebki (np.personalizacja)gdyż są to produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 201 4 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

DANE OSOBOWE 

§8

1. Dane osobowe Klientów mają zapewnioną ochronę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§9

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne jak logo i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim. 

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a). przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,

b). przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

c). korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

d). następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ).

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 08.12. 2016 roku.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTRID berlin, Joanna Cwynar z siedzibą w Berlinie, Wassermannstrasse 119, kod pocztowy 12489, e-mail: office@astridberlin.com, tel. (0049) 157 3910 2363.


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje:

  • w celu zawarcia umowy świadczenia usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
  • w celu ewentualnego ustalenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów, określania zadowolenia naszych klientów z produktów

Okres przechowywania danych osobowych:

  • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu produktów będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Do danych osobowych klientów mogą mieć dostęp np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne itp.